Vége az Airbnb sikertörténetének?

Az utóbbi évek egyik legsikeresebb online turisztikai vállalkozásának, az Airbnb.com-nak a működését alapjaiban megkérdőjelező jogi döntés született a közelmúltban az Egyesült Államokban. Az online vállalkozás alapötlete, hogy bárki kiadhassa saját ingatlanját turisták számára néhány napra, hétre vagy akár hónapra is az internet segítségével nem újkeletű, azonban az Airbnb utazóközösséget és lokális helyismerettel rendelkező szállásadókat tartalmazó szolgáltatása felforgatta a turisztikai piacot a tengerentúlon. A fizetővendégek meglehetősen nagy számban választják a sok esetben olcsóbb apartmanokat, így a szállodaipar és a helyi önkormányzatok számára komoly bevételkiesést jelent az Airbnb és más hasonló weboldalak működése.A New York-i bíróság múlt heti döntése értelmében a helyi jogszabályokba ütköző cselekedet ( illegal hotel law)  az apartmanok kiadása 30 napnál rövidebb időtartamra, ezért a tulajdonost közel 600 000 forintos (2400 USD) büntetés megfizetésére kötelezték. Nigel Warren tavaly szeptemberben adta ki lakásának egy részét három éjszakára, amelyért néhány száz dollárt fizettek vendégei.Az online vállalkozás ügyvédjei jogi segítséget nyújtanak a büntetést elszenvedő részére, és további lépéseket terveznek a hasonló büntetések kiszabásának megakadályozása érdekében. A new yorki döntés végzetes lehet a vállalkozás jövője szempontjából, ezért a cég igyekszik mindent elkövetni a hasonló esetek elkerülése érdekében.Milyen törvényi szabályok vonatkoznak Magyarországon a turisztikai célú lakáskiadásra?A vonatkozó szabályokat Magyarországon a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.A rendelet hatálya a lakást vagy üdülőt idegenforgalmi célból hasznosító magánszemélyre, valamint a lakását idegenforgalmi célból hasznosító gazdálkodó szervezetre (a továbbiakban együtt: szállásadó) és az így hasznosított szálláshelyet igénybe vevő vendégre terjed ki.A lakás vagy üdülő idegenforgalmi célú, üzletszerű hasznosítása a fizetővendéglátás, valamint a falusi szállásadás. Nem minősül a lakás (üdülő) idegenforgalmi célú hasznosításának a lakásbérlet, a házbérlet, az albérlet és az ágybérlet.A tevékenység akkor minősül idegenforgalmi célú szállásadói tevékenységnek, ha a lakás, illetve az üdülő hasznosítása ugyanannak a vendégnek a részére egyhuzamban a 30 napot nem haladja meg.A szállásadókat a hatóság nyilvántartja. Egy címen csak egy személy – közös háztartásban élő személyek közül az egyik – vehető nyilvántartásba, és végezhet szállásadói tevékenységet. Ugyanazon a címen magánszemély és gazdálkodó szervezet egyidejűleg nem folytathat idegenforgalmi célú szálláshely-hasznosító tevékenységet.A szállásadó a szállásadói tevékenységet akkor folytathatja, ha – kérelmére – a szálláshely szerint illetékes település jegyzője (a továbbiakban: jegyző) az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint közhitelű hatósági nyilvántartásba vette. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szállásadó nevét (cégnevét), lakáscímét (székhelyét), a szálláshely címét, továbbá a szálláshely osztályba sorolását, illetve a falusi szálláshely minősítését.A jegyző a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki a szállásadónak. Ebben fel kell tüntetni a szállásadó nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), nyilvántartásba vételi számát, a hasznosított ingatlan címét és osztályba sorolását (minősítését).A szállásadó nyilvántartásba vétele egyben azt is jelenti, hogy a szállásadó a statisztikai adatszolgáltató kötelezettségét tudomásul vette.A jegyző által történt nyilvántartásba vétele nem mentesíti a szállásadót a más jogszabályban előírt bejelentési kötelezettsége, illetve egyéb olyan kötelezettsége alól, amely a szállásadói tevékenysége következtében keletkezik.A szállásadó köteles a bejáraton kívül jól látható módon jelezni, hogy ott magánszálláshely vehető igénybe, valamint a szálláshelyen belül – jól látható módon – feltüntetni a szállásadó nevét, hatósági nyilvántartásba vételi számát és a szálláshely árát. A fizetővendéglátó szálláshelyen – az említetteken túlmenően – fel kell tüntetni a szálláshely osztályba sorolását, falusi szálláshely esetén pedig a minősítését.A szállásadó köteles az e célra formanyomtatványként rendszeresített vendégkönyvet vezetni, amelyet a használatbavétel előtt a jegyző hitelesít. A vendégkönyvben – annak használatbavétele előtt – fel kell tüntetni a megnyitás időpontját. A vendégkönyvek beszerzéséről, a nyilvántartás folyamatos vezetéséről a szállásadó köteles gondoskodni. A vendégkönyv vezetésének mintáját a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.A vendégkönyvnek – a vendég saját kezű aláírásával – a következőket kell tartalmaznia:– a vendég vezeték- és utóneve, születési helye és ideje, külföldi vendég esetén a vezeték- és utóneve, születési ideje, az állampolgársága, illetve hontalan státusa,-  vendég lakcíme, személyi igazolványának száma, külföldi, illetve hontalan vendég esetén útlevelének  száma, a vízum vagy a tartózkodási engedély száma,- a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja.A vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és ezt a tárgyévet követő január hó 15. napjáig a jegyzővel záradékoltatni. A vend??gkönyvben szereplő adatok alapján a szállásadó köteles évente a tárgyévet követő január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban jelenteni a tárgyévben fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban. A jelentés személyes adatokat nem tartalmazhat. A jelentés mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.A vendégkönyvbe az állami és önkormányzati adóhatóság, valamint az idegenrendészeti hatóság, a bűnüldöző, igazságszolgáltatási és nemzetbiztonsági szervek tekinthetnek be, illetve igényelhetnek abból adatokat.A szállásadó köteles a szálláshelyet fizetővendéglátás esetén osztályba sorolni, falusi szállásadás esetén minősíteni, továbbá a közegészségügyi, tűzvédelmi előírások betartásáról, valamint a szálláshely rendeltetésszerű használhatóságáról, a berendezési és felszerelési tárgyak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni.A szállásadó köteles a jegyző, a fogyasztóvédelmi ellenőrzésre feljogosított szervek és más szakhatóságok (pl. állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat, idegenrendészeti szervek, adóhatóság) részére a szálláshelyre való belépést, valamint az ellenőrzés lebonyolítását biztosítani.Az Airbnb-rőlAz Airbnb olyan közösségi piactér, ahol a felhasználók nemcsak kiadhatják saját lakásukat, hanem számtalan különleges száll??shely – a lakások mellett például kastély, vitorlás – között válogathatnak szerte a világon. A felületen több mint 300 ezer szálláshely böngészhető 192 ország több mint 35 ezer városában. A 2008-ban alapított vállalat weboldalán eddig összesen több mint 4 millióan foglaltak szállást, ebből 3 millióan tavaly.

Szerző: Benedek Ádám

Az utazás szenvedélye már középiskolás koromtól velem van, soha nem csillapodó vággyal vetem bele magam egy új ország , egy új úticél felfedezésébe. Remélem, hogy írásaim másoknak is meghozzák a kedvét ahhoz, hogy útra keljenek.